דף הפייסבוק שלנו:   Zdunska Wola (זדונסקה וולה) 


הרב  חיים מאיר היינה 

הרב ״ חיים מאיר היינה זצ"ל, ״ נינו של מרן בעל ה'אמרי אמת' מגור זיע"א , בן 93 בפטירתו.


הרב היינה נולד בט"ז תמוז תרפ"ח בזדונסקה 

 וולה  אשר בפולין, לאביו הרה"ח רבי יהודה אריה (לייבל) היינה זצ"ל, בעל'ליקוטי יהודה' ומנכדיו הגדולים והקרובים של ה'אמרי אמת', ולאמו מרת דבורה ע"ה. סבו יצחק פישל היינה זצ"ל היה חתנושל הרבי ה'אמרי אמת' זיע"א.

בבית זה ספג קדושה וחסידות מגיל צעיר מאוד, בשנת תרצ"ג עברו לגורא קאלוואריא, שם התגורר תחת עינו הפקוחה שלה'אמרי אמת', בהיותו ילד קטן בחודש אלול תרצ"ה עלו הוריו ארצה, יחד עם אחיו הגדול, הגאון החסיד רבי שמואל שמריהוהיינה זצ"ל ואחותו מרת רות אלתר שתחי'. ההורים עלו בהוראת ה'אמרי אמת' להשתקע בארץ ישראל. 

בירושלים ספג קנייני נצח וחסידות, לשיא הגיעו הדברים לאחר מלחמת העולם השנייה לאחר שהרבי ה'אמרי אמת' הגיעארצה, זכה הנכד לשהות לצד זקנו, כל ימיו זכה לחיבה אצל הסבא הגדול. בתור נין, היה אהובו ומקורבו של האדמו"ר בעלה'אמרי אמת' מגור זיע"א.


לאחר שנישא עם בת החסיד הרי"מ קרנביסר ז"ל עבר להתגורר בבני ברק, המנוח היה איש חסיד, שריד לדור דעה, פארהיוחסין בחצר חסידות גור, כל ימיו ולילותיו עסק בתורה מתוך אהבה והתמדה, בתפילה ובגמילות חסדים כל אדמו"רי גורכיבדו אותו בצורה מיוחדת. היה מעיין שופע לכל דבר תורה וחסידות, וכדולה ומשקה ממה שראו עיניו בשנים קדמוניות.

בספר 'פאר ישראל' מסופר מפי בעל המעשה, המנוח רבי מאיר היינה: "התווכחתי עם אדם חילוני בענייני הישארות הנפש. הלה פקפק במציאות של עולם האמת, עד כדי שהסכים למכור את חלקו לעולם הבא. אכן קניתי ממנו את חלקו לעולם הבא, כאשר המוכר חותם על שטר מכירה עם עדים. לימים נודע לסבתו דבר המכירה, והיא שכנעה אותו לבטלה…".

"באתי לפני האדמו"ר מרן ה'בית ישראל' זי"ע ושאלתי כדת מה לעשות? האם להיענות לבקשת ביטול המקח? וכך אמר לי: 'מאיר'ל… מאיר'ל… עולם הבא לא רוכשים בממון… כדי לזכות לעולם הבא צריך לעמול הרבה…'".

אחד מחסידי גור כתב עליו : "חבל על דאבדין ולא משתכחין. גדולה היא האבידה ללא חליפין וללא תמורה. הוא היה זקןהאייניקלעך בגור. יהודי עם ניחוח קדומים של חסידות ושל אצילות נפש. אקסמפלר שורשי, מגזע היחס בחסידות גור, אהובונערץ בשל היותו בעל מידות טובות וחן טבעי. זכה לאריכות ימים מתוך צלילות דעת והכרה עמוקה. יהי זכרו ברוך".

logo בניית אתרים